کلایمر (بالابرنما) در مدل ها و ظرفیت های متعدد تولید می گردند. دو مدل اصلی از دسته کلایمر های پرتابل مدل های zlp630 و zlp800 می باشند که به ترتیب تا ارتفاع 150 متر و 250 متر می توانند عمل نمایند. لذا با توجه به ارتفاع ساختمان های موجود در کشور ، می توانند در همه پروژه های ساختمانی و صنعتی مورد استفاده قرار بگیرند.

آیا ارتفاع کاری با کلایمر محدودیت دارد؟