بله، کلایمر (بالابرنما)برای نفربری تعریف شده است و برای همین سیستم های مختلف ایمنی و اضطراری برای جلوگیری از یثوط دستگاه در نظر گرفته می شود در حالی که بالابر برای حمل مصالح طراحی شده است و هیچ کدام از سیستم های ایمنی کلایمر را ندارد و از بعد ماهیت عملکرد نیز کاملا با هم متفاوت می باشند.

آیا عملکرد کلایمر با بالابر متفاوت می باشد؟