بله، سیستم کلایمر به دلیل ماهیت آن که عمدتا برای نفربری تعریف شده است، دارای استانداردهای اجباری در طراحی و ساخت و تولید می باشد و شرکت های تولید کننده معتبر بین المللی که اقدام به تولید این محصولات می نمایند بایستی استانداردهای فوق را کسب نمایند. این استانداردها بسیار سختیگرانه بوده

آیا کلایمر دارای استانداردهای اجباری می باشد؟