تشریح استاندارد کلایمر پرتابل (بالابرنما)
کلایمرها دارای استانداردهای بین المللی می باشند که از آن جمله می توان به استاندارد  EN 1808 و استاندارد CE اروپا اشاره کرد. سیستم کلایمر (بالابرنما)وسیله ای برای دسترسی به ارتفاع می باشد و برای نفربری طراحی شده است و رعایت استانداردها به دلیل ارتباط این وسیله با ایمنی کاربران از اهمیت بسیار بالائی برخوردار است و الزامت بسیار متعدد و سختگیرانه در طراحی و ساخت و تولید این نوع وسیله اعمال می گردد. در کشورهای اروپایی و آسیایی، شرکت های تولید کننده کلایمر یا بالابرنما ملزم به دریافت این استانداردها بوده و بایستی کلیه موارد ایمنی تشریح شده در این استاندارد و حداقل های تعریف شده در آنها را رعایت کنند.
براساس استانداردهای تعریف شده، کلایمرهای پرتابل به دو دسته کلایمر پرتابل برقی و کلایمر پرتابل دستی تقسیم بندی می گردند و کلیه موارد ایمنی و نحوه طراحی و ساخت این دستگاه ها نیز تشریح شده است. سیستم کلایمر پرتابل بایستی دارای حداقل معیارهای تعریف شده باشد و شرکت های تولید کننده ملزم هستند تا محصولات تولیدی خود را با انطباق کامل با این استانداردهاو دستورالعمل ها تولید کنند.
مهمترین سیستم های کلایمر که در استاندارد EN 1808 تقسیم بندی شده اند می توان به سیستم های زیر اشاره کرد:
  • کلایمر های پرتابل برقی ” Electrical Suspended Scaffoldings “
  • کلایمرهای پرتابل مکانیکی یا دستی ” Manual Suspended Scaffoldings “
  • کلایمرهای مونوریل
  • کلایمرهای ماشین روف
چه استانداردهای اجباری برای کلایمر تعریف شده است؟