فیلم معرفی کلایمر پرتابل برقی


فیلم کوتاه از عملکرد کلایمر پرتابل مکانیکی (بالابرنما)


فیلم کوتاه از کلایمر ماشین روف با ساختار کاسکه ای