بالابرهای تجاری در مجتمع های تجاری

بالابرهای نفربر و کلایمر در مجتمع های تجاری و اداری کاربرد ویژه و گسترده ای دارند که با توجه هب نوع کاربری و محل استفاده طراحی و ساخت می گردند.

از سیستم کلایمر_منوریل در نمای مجتمع های تجاری برای دسترسی به نما برای شستن شیشه ها،تعمیر و نگه داری استفاده می گردد

کلایمر_منوریل با توجه به نوع نما در ساختارهای مختلف طراحی و ساخت می گردد و نیاز هست تا پلن محل اجرا و محدودیت های مختلف مودرد بررسی و پیشنهاد بهینه ارائه شود. در حال حاضر در بسیاری از مجتمع های تجاری معتبر در سرارس کشور از سیستم کلایمر_منوریل بهره برده می شود.

یکی از تجهیزات مهم برای استفاده در داخل مجتمع های تجاری بالابر_ریلی یا بالابر_ستونی است. این بالابر های برای دسترسی نفرات به بخش های داخلی مجتمع های تجاری برای انجام تعمیرات مانند تعمیرات سیستم های تهویه و نصب تابلو ودوربین و… مورد استفاده قرار میگیرد.

بالابر ریلی

کاربرد بالابرهای تخصصی در مجتمع های تجاری