برونسپاری تعمیر و نگه داری کلایمر ه صرفه هست!!!

برای پروژه های ساختمانی که از سیستم کلایمر پرتابل به جای داربست بهره می برند یا مجتمع های تجاری و اداری که از سیستم کلایمر_منوریل برای نظافت نما استفاده می کنند، سرویس و نگهداری کامل کلایمر، باعث کاهش زمان خرابی