کلایمر_منوریل وسیله است که به صورت ثابت در ساختمان اجرا می شود تا امکان دسترسی به نمای ساختمان را در مرحله بهره برداری مهیا نماید.

لذا با توجه به اینکه کلایمرمنوریل جز تجهیزات ثابت در ساختمان استف بایستی زیر سازی های آن قبل از اتمام پروژه در نظر گرفته شود. متاسفانه در تعدادی از پروزه ها شاهد بوده ایم که بعد از اتمام ساختمان و تکمیل نما، برای اجرای منوریل اقدام می شود که این امر باعث تحمیل هزینه مازاد شده و لازم به تخریب برای دسترسی به زیرسازی و ستون ها و یا تیر های اصلی است.

 

 

همچنانکه در تصاویر بالا آورده شده است، برای نصب ریل کلایمر  در نمای ساختمان، از دستک های خاصی استفاده می شود که این دستک ها در فواصل دو متر به زیر سازی اصلی ساختمان وصل می شود . لذا بایستی قبل اتمام نما و تکمیل ساختمان، تمهیدات لازم برای تامین زیر سازی کلایمر_منوریل در نظر گرفته شود تا دوباره کاری و هزینه های مازاد بر پروژه تحمیل نشود.

شرکت آلتای آمادگی آن را دارد تا مشاوره فنی و کارشناسی در خصوص اجرای کلایمر_منوریل و یا تجهیزات مشابه را در به پروژه های محترم ارائه نماید. لذا خواهشمند است در صورت نیاز به اجرای کلایمر منوریل از مشاوره های فنی و کارشناسی این شرکت بهره برده شود.

 

 

تمهیدات لازم برای اجرای کلایمر منوریل