کلایمر با اصطلاح انگلیسی ( Suspended scaffoled ) دارای استانداردهای بین المللی در کشورهای اروپایی و آسیایی می باشد و کلیه تولیدکنندگان بین المللی این محصولات برای ارائه محصولات خود در بازار بین المللی ملزم به رعایت استانداردها و دریافت گواهی نامه های آنها می باشند. یکی از موارد مهم که در این استانداردها به شدت به آن تاکید شده است، محاسبه وزنه تعادل لازم برای سازه های مهارکننده کلایمر می باشد. وزنه های تعادل، وزن کابین و ملحقات آن را با ضریب ایمنی حداقل سه تحمل می کنند و برای محاسبه وزن کلی این وزنه ها محاسبات تعریف شده ای در استانداردهای بین المللی وجود دارد.

در ادامه محاسبات مرتبط با وزنه های تعادل کلایمر در استاندارد EN 1808 ورژن 2015 تشریح می گردد و کلیه بهره برداران از کلایمر ملزم به رعایت موارد تشریح شده در این فرمول ها می باشند.

untitled

نتیجه گیری:

کلایمرهای پرتابل برقی حتماً از وزنه های استاندارد تعریف شده استفاده گردد و از وزنه های غیر استاندارد به هیچ عنوان استفاده نگردد.

در محاسبه وزنه های لازم برای تعادل کلایمر، حداقل ضریب ایمنی 3 اعمال گردد.

در صورت استفاده از چرخ در زیر سازه های مهارکننده حتماً از سیستم تثبیت کننده حرکت استفاده گردد. مکانیزم تثبیت کننده باعث می گردد تا بار وارد از طرف وزن سازه و وزنه های تعادل از روی چرخ ها برداشته شود و ایمنی عملکرد کلایمر افزایش پیدا کند.

سیم بکسل ارتعاش گیر سازه نگه دارنده کلایمر با مکانیزم های مکمل به آن که در تصویر تشریح شده است نصب گردد.

در صورتی که طول دستک ( B براساس تصویر ) بیش از مقدار مجاز تعربف شده باشد، حتماً محاسبات لازم براساس فرمول تعریف شده انجام پذیرفته و تعداد وزنه های لازم و وزن کل آنها مشخص گردد.

سازه های نگه دارنده کلایمر و بخش های مختلف کلایمر، حداقل معیارهای تعریف شده در استانداردهای بین المللی را داشته باشند و ست کلایمر گواهی نامه های مرتبط را دریافت شده باشد.

محاسبه وزنه های تعادل سازه های نگه دارنده کلایمر